Legislación

La nueva reforma de la LOPJ / La nova reforma de la LOPJ

La nova reforma de la LOPJ

Intersindical denuncia aquesta reforma com un retrocés més en els drets de treballadores i treballadors

Després d'hores i dies de negociació en Madrid i la signatura d'un preacord amb la majoria dels sindicats, el dimecres 22 de juliol, es va publicar la reforma de la LOPJ, la qual entrarà en vigor el proper 1 d'octubre.

Principals novetats:

Respecte als Cossos Generals:

 • Reducció de la promoció interna al 30% de les places.
 • La possibilitat d'incloure en el procés sel·lectiu un curs teòric pràctic o periode en pràctiques (abans era obligatori).
 • Possibilitat de convocatòria extraordinària de procesos de promoció interna.
 • Les places no cobertes en promoció interna no s'incorporaran al torn lliure.
 • Sol·licitud de la llicència per malaltia en el 4rt dia d'absència i comportarà l'aplicació de descomptes.
 • S'atribueix als cossos de Gestió i Tramitació les funcions en ordre a la protecció  i recolzament a les víctimes, així com les actuacions de justícia restaurativa i de solució extraprocessal.
 • A l'àmbit disciplinari, se discrimina al personal interí a l'establir com a sanció el cessament del lloc de treball.
 • En les substitucions, s'elimina la referència a que les absències siguen degudes a permisos o llicències de llarga durada.

 

Metges Forenses:

·         S'incorpora la necessitat de la especialitat en Medicina Forense per al ingrés en el cos.

·         S'estableix en els Instituts de Medicina Legal  UNITATS DE VALORACIÓ FORENSE INTEGRAL, en les que podran formar part psicólegs i treballadors socials per a l'assistència especialitzada en casos de violència de génere.

·         També se possibilita la integració en els I.M.L. dels equips tècnics de Menors  i familia.

·         Dins de les funcions dels Metges Forenses, en l'apartat d) de l'art. 479, s'enumera la possibilitat d'emetre informes i dictamens, a sol·licitud de particulars.

 

Secretaris judicials:

·         La redenominació dels Secretaris Judicials com a Lletrats de l'Administració de Justícia, el reconeiximent a les seues associacions professionals per a ser escoltades i la creació d'un règim disciplinari propi.

·         Estaran en situació de serveis especials  quan siguen designats encarregats del Registre Civil.

·         Se redueixen els nomenaments a substituts, ja que estableix les substitucions entre els “lletrats”, quedant els nomenaments de substituts, com algo excepcional, a més a més introdueix la competència dels Secretaris de Govern d'establir els candidats “idonis“ dels lletrats substituts.

 

ALTRES REFORMES:

AUGMENT DE COMPETÈNCIES DELS JUTJATS DE VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA

Coneixeran de nous tipus delictius relacionats amb la violència de génere, com ho són el quebrantament, delictes contra la intimitat, dret a la pròpia imatge i l'honor de la dona, així com contra els descendents, propis o de la parella.

També s'obri la possibilitat d'extendre la jurisdicció a dos o més partits judicials que podrà acordar-se pel govern mitjançant reial decret, a proposta del CGPJ i informe de les Administracions afectades, sense modificació de la Llei de planta.

 

REPARTIMENT D'ASSUMPTES

Les sales de govern podran acordar les modificacions precises en les normes de repartiment dels jutjats Mercantils, penals, menors, vigilància, Contenciòs i Social.

El CGPJ podrà especialitzar un o varis òrgans judicials, de manera temporal i amb caràcter exclusiu si així se determina en funció de l'acumulació d'assumptes, per a enjudiciar i resoldre aquelles causes específiques que se determinen. Aquests jutjats podran tindre àmbit provincial.

S'exclouen els jutjats d'instrucció, amb la finalitat d'evitar injerències en el seu règim competencial.

 

OBLIGATORIETAT DE PUBLICITAT DE L'AGENDA D'ASSENYALAMENTS

La relació d'assenyalaments dels òrgans judicials haurà de fer-se pública.

Els lletrats de l'Administració de justícia vetllaran per què els funcionaris competents de l'oficina judicial publiquen en un lloc vissible al públic, el primer dia hàbil de cada setmana, la relació d'assenyalaments corresponents al seu respectiu òrgan judicial,  amb indicació de la data i hora de la celebració, tipus d'actuació i número de procediment.

PROTECCIÓ DE DADES A L'ÀMBIT DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Se regula la protecció de dades de caràcter personal, distingint fitxers jurisdiccionals i no jurisdiccionals, les competències dels quals seran del CGPJ o de la Agència Espanyola de protecció de Dades segons els casos.

MODIFICACIONS EN EL CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Se modifica l'organigrama del CGPJ, augmentant els membres de la Comissió permanent, que realitzaran funcions exclusives en l'òrgan de govern del poder judicial i se retira el requisit de que la presidenta de la comissió d'igualtat siga una dona.

Des d'Intersindical lamentem l'ocasió perduda en aquesta negociació per a la recuperació de drets i la millora de les nostres condicions laborals. Res se diu de la necessària modificació del Reglament d'Ingrés i provisió de llocs de treball, imprescindible per a millorar els procesos de promoció interna, examens, mèrits, reconeiximent de l'antiguetat en tots els cossos de l'Administració de Justícia, a efectes de promoció i concursos, i un llarg etcètera de reivindicacions que s'han quedat, novament, al tinter.

 

LA NOSTRA LLUITA CONTINUA, #PERDIGNITAT !!

 

La nueva reforma de la LOPJ

Intersindical denuncia esta reforma como un retroceso más en los derechos de trabajadoras y trabajadores

Después de horas y días de negociación en Madrid y la firma de un preacuerdo con la mayoría de los sindicatos, el miércoles 22 de julio, se publicó la reforma de la LOPJ, la cual entrará en vigor el próximo 1 de octubre.

Principales novedades:

En lo que afecta a los Cuerpos Generales:

 • Reducción de la promoción interna al 30% de las plazas.
 • La posibilidad de incluir en el proceso selectivo un curso teórico práctico o periodo en prácticas (anteriormente era obligatorio).
 • Posibilidad de convocatoria extraordinaria de procesos de promoción interna.
 • Las plazas no cubiertas en promoción interna no se incorporarán al turno libre
 • Solicitud de la licencia por enfermedad en el del 4º día de ausencia y comportará la aplicación de descuentos.
 • Se atribuye a los cuerpos de Gestión y Tramitación las funciones en orden a la protección y apoyo a víctimas, así como las actuaciones de justicia restaurativa y de solución extraprocesal.
 • En el ámbito disciplinario, se discrimina al personal interino al establecer como sanción el cese del puesto de trabajo.
 • En las sustituciones, se elimina la referencia a que las ausencias sean debidas a permisos o licencias de larga duración.

Médicos Forenses:

·         Se incorpora la necesidad de la especialidad en Medicina Forense para el ingreso en el cuerpo.

·         Se establece en los Institutos de Medicina Legal  UNIDADES DE VALORACIÓN FORENSE INTEGRAL, en las que podrán formar parte psicólogos y trabajadores sociales para la asistencia especializada en casos de violencia de género.

·         También se posibilita la integración en los I.M.L. de los equipos técnicos de Menores  y familia.

·         Dentro de las funciones de los Médicos Forenses, en el apartado d) del art. 479, se enumera la posibilidad de emitir informes y dictámenes, a solicitud de particulares.

Secretarios judiciales:

·         La redenominación de los Secretarios Judiciales como letrados de la Administración de Justicia, el reconocimiento a sus asociaciones profesionales para ser oídas y la creación de un régimen disciplinario propio.

·         Estarán en situación de servicios especiales  cuando sean designados encargados del Registro Civil.

·         Se reducen los llamamientos a sustitutos, ya que establece las sustituciones entre los “letrados”, quedando  los llamamientos de sustitutos, como algo excepcional, además introduce la competencia de los Secretarios de Gobierno de establecer los candidatos “idóneos “ de los letrados sustitutos.

OTRAS REFORMAS:

 

AUMENTO DE COMPETENCIA EN LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Conocerán de nuevos tipos delictivos relacionado con la violencia de género, como son el quebrantamiento, delitos contra la intimidad, derecho a la propia imagen y el honor de la mujer, así como contra los descendientes, propios o de la esposa.

También se abre la posibilidad de extender la jurisdicción a dos o más partidos judiciales que podrá acordarse por el gobierno mediante real decreto, a propuesta del CGPJ e informe de las Administraciones afectadas, sin modificación de la Ley de planta.

REPARTO DE ASUNTOS

Las salas de gobierno podrán acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto de juzgados de lo Mercantil, penal, menores, vigilancia, Contencioso-Advo. y Social.

El CGPJ podrá especializar uno o varios órganos judiciales, de modo temporal y con carácter exclusivo si así se determina en función del cumulo de asuntos, para enjuiciar y resolver aquellas causas específicas que se determinen. Estos juzgados podrán tener ámbito provincial.

Se excluyen los juzgados de instrucción, a fin de evitar injerencias en su régimen competencial.

OBLIGATORIEDAD DE PUBLICIDAD DE LA AGENDA DE SEÑALAMIENTOS

La relación de señalamientos de los órganos judiciales deberá hacerse públicas.

Los letrados de la Administración de justicia velaran por que los funcionarios competentes de la oficina judicial publiquen en un lugar visible al público, el primer día hábil de cada semana, la relación de señalamientos correspondientes a su respectivo órgano judicial, con indicación de la fecha y hora de su celebración, tipo de actuación y número de procedimiento. 

PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Se regula la protección de datos de carácter personal, distinguiendo ficheros jurisdiccionales y no jurisdiccionales, cuyas competencias serán del CGPJ o de la Agencia Española de protección de Datos según los casos.

 

MODIFICACIONES EN EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Se modifica el organigrama del CGPJ, aumentando los miembros de la Comisión permanente, que realizarán funciones exclusivas en el órgano de gobierno del poder judicial y se retira el requisito de que la presidenta de la comisión de igualdad sea una mujer.

Desde Intersindical lamentamos la ocasión perdida en esta negociación para la recuperación de derechos y la mejora de nuestras condiciones laborales. Nada se dice de la necesaria modificación del Reglamento de Ingreso y provisión de puestos de trabajo, imprescindible para mejorar los procesos de promoción interna, exámenes, méritos, reconocimiento de la antigüedad en todos los cuerpos de la Administración de Justicia, a efectos de promoción y concursos, y un largo etcétera de reivindicaciones que se han quedado, nuevamente, en el tintero.

NUESTRA LUCHA CONTINUA, #PERDIGNITAT !!

ley Orgánica de Protección a la infancia y adolescencia

JEFATURA DEL ESTADO

Menores. Protección jurídica

Ley de Reforma Administrativa y Registro Civil

JEFATURA DEL ESTADO

Administración de Justicia. Registro Civil

PUBLICADA LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

JEFATURA DEL ESTADO

Poder Judicial

Subcategorías